Jubileumsboka
             Kr. 400.-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eiendommer
29. desember 2003

Fjelleiendommer:

Omkring århundreskiftet begynte "Kompaniet " å kjøpe fjellstrekninger for å sikre beite til tamreinflokken.

Ser en på karet over våre eiendommer, og dertil tar med eiernes fjellstrekninger, blir det små "røde" områder igjen fra Sønstevatn og til grensa mot Øvre Num. Statsalmenning.

Vi eier nå i alt ca. 206.000 da fjell/havnestrekninger.

Fiskerettigheter:

Sammen med kjøpet av fjelleiendommene til Imingen og Rustrud blei vi eiere av Sønstevatn. Fiskerett i Lågen fulgte med ved kjøp av Ulvelid og Jensebu. Dertil er det flere mindre fiskevatn og elver på våre eiendommer.

Hytter:

Reinsgjeterhyttene er restaurert og leies ut sammen med småviltjakt/fiske. En del av erstatningene etter kraftutbygginga blei bruka til hytter ved Sønstevatn, og de leies ut på samme måte, i alt 16 hytter som leies ut på åremål. Restaurering av steinbua i Gryttjønndalen vil komme i tillegg fra og med år 2001.

Skog:

Selskapet er eier av Rustrud Skog med produktivt skogareal på ca. 1500 da, totalareal ca 2.500 da.

Dagens virksomhet.

Forvaltning av eiendommene:

Etter at tamreidrifta var slutt, gikk selskapet over til å nytte eiendommene på annen måte.

Retten til villreinjakta fordeles stort sett til eierne. Den første tia, fram til 1970 åra, var det stort sett eierne, med familie og  kjente som jakta. Store mengder med reinkjøtt blei henta heim, og erstatta nok tamreinkjøttet for de fleste.

Seinere er jakta meir og meir drevet som bortleie av rettighetene, direkte solgt av de enkelte eiere.
Utleie av småviltjakt var vanlig langt tilbake. Nå blir den leid ut på åremål sammen med hytter.

Skogen har vært intensivt drevet fra vi overtok. Den har i dag bortimot ideell aldersfordeling, med et foreslått hogstkvantum på ca. 160 m3 år.

Fisket i Sønstevatn leies ut, den ene leieren driver salg av fiskekort og båtutleie.
Etter utbygginga av Ølmosfalla og regulerig av vatna har vi faste erstatninger for neddemt areal og redusert fiske.

 

Opdal Renkompani

 

Klikk på kartet for å få opp et større kart over Opdal Renkompani sine eiendommer

 


VILLREINJAKT

Årets jaktperiode er fra 20. august til 30.september.

·         - Vis hensyn – det pågår villreinjakt i denne perioden.

·        -  Dersom det er merka løyper i området – bruk helst disse.

·         - Ha kontroll på hunden. Bruk bånd.

·        -  Kommer du uforvarende på villrein, hold deg i ro og la reinen trekke unna.

- Det er laget en jaktfri og teltfri sone mellom Mårbu –  Søre Kosadalen – Kosadalsvatnet – Hetteoset - Hetteåe.


- God tur!

Opdal Renkompani DA
 


Intranett


 
 
 


 

Adresse:                               Mob.nr:                                   Bank:                                      Org.nr.:
Nore og Uvdal Næringspark     416 22 612                                Nes Prestegjeld Sparebank        973 196 073 MVA
3632 Uvdal                                                                            Kontonr. 2351.09.57075

                                             E-post: t-k-v@online.no -  ihv@voello.com