Jubileumsboka
             Kr. 400.-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hva er Opdal Renkompani ?
22. januar 2002

Kort historikk:

Det starta opp i 1890. Christian Urholdt, Gunnar Garathun, Lars O. Grøtjorden og Eirik K. Bakke  kjøpte ca. 150 reinsdyr  på Berunuten  i Vinje. De leide med samen Nils Olsen Kant  som "dyrehyrde"  (reinsgjeter). Han og en eller to  av eierne dreiv flokken til Uvdal. Første tia hadde de vinterbeite mellom Smådøl og Tunhovdfjorden, på Jøransetfjell.. Etterhvert begynte de å leie beite innover vidda. 

I 1893 blei selskapet omorganisert. De to utenbygds eierne solgte sin andel, og 7 Uvdøler blei eiere. Alle eierne   hadde store fjellstrekninger. Etterhvert kom det til noen flere eiere, slik at det blei totalt 10 eiere, derav to med mindre andel. En av disse andelene blei kjøpt tilbake av de andre i 1922.

I tillegg  til de beitestrekninger eierne hadde,  gikk selskapet bevisst  inn for å kjøpe nye havnestrekninger først på 1900 tallet. Kompaniet kom etterhvert  til å eie et areal på ca. 206.000 da. i Uvdal. De hadde også en eiendom i Tinn, men den blei solgt tilbake til en Tinndøl.

Drifta gikk bra i åra fram til siste verdenskrig i 1940 -45.  Tamreinflokken økte og var på ca. 3000 dyr på det meste. Til dette trengtes gjetere, og 8 mann var beskjeftiget med dette. Opdal Renkompani var i l930 åra bygdas største "bedrift" (arbeidsgiver).

Vanskelighetene begynte i krigsåra 1940 - 45. Villreinstamma øka kraftig og dro stadig med seg  av våre tamdyr. Etterhvert blei det leid nye vinterbeiter på Heimfjellet mellom Uvdal og Smådøl.

Presset fra  den store villreinstamma, og vanskeligheter med sikre beiter førte til slakting av  heile tamreinflokken i 1957. Det blei slakta 1446 dyr denne høsten, noen dyr blei solgt som livdyr.

Tamreinholdet i Uvdalsfjella var slutt etter  67 år.

 

Dagens virksomhet.

Forvaltning av eiendommene:

Etter at tamreidrifta var slutt, gikk selskapet over til å nytte eiendommene på annen måte.

Retten til villreinjakta fordeles stort sett til eierne. Den første tia, fram til 1970 åra, var det stort sett eierne, med familie og  kjente som jakta. Store mengder med reinkjøtt blei henta heim, og erstatta nok tamreinkjøttet for de fleste.

Seinere er jakta meir og meir drevet som bortleie av rettighetene (pengejakt), direkte solgt av de enkelte eiere.
Utleie av småviltjakt var vanlig langt tilbake. Nå blir den leid ut på åremål sammen med hytter.

Skogen har vært intensivt drevet fra vi overtok. Den har i dag bortimot ideell aldersfordeling, med et foreslått hogstkvantum på ca. 160 m3 år.

Fisket i Sønstevatn leies ut, den ene leieren driver salg av fiskekort og båtutleie.

Etter utbygginga av Ølmosfalla og regulerig av vatna har vi faste erstatninger for neddemt areal og redusert fiske.

 


Intranett


 
 
 


 

Adresse:                               Mob.nr:                                   Bank:                                      Org.nr.:
Nore og Uvdal Næringspark     416 22 612                                Nes Prestegjeld Sparebank        973 196 073 MVA
3632 Uvdal                                                                            Kontonr. 2351.09.57075

                                             E-post: t-k-v@online.no -  ihv@voello.com